د افغان ستوري نهم چشن دیارلسم برخه ، غوره ۱۰

د ۱۳۹۲ د جدي په دیارلسمه د افغان ستوري د دیار لسمې برخې لس غوره.