د افغان ستوری - اتلسمه برخه - د ۸ غوره کسانو د حذف پړاو

د افغان ستوري نهمه جشنواره نولسمه برخه، د ۸ غوره کسانو د پایلې اعلان د ۱۳۹۲ کال د مرغومې په ۳ نیټه