د افغان ستوری - اولسمه برخه - د ۸ غوره کسانو پړاو

د افغان ستوري نهمه جشنواره شپاړلسمه برخه، ۸ غوره کسان د ۱۳۹۲ کال د مرغومې په ۲۷ نیټه