د افغان ستوری - درویشتمه برخه - ۵ غوره کسان

د افغان ستوري نهمه جشنواره درویشتمه برخه، 5 غوره کسان د ۱۳۹۲ کال د مرغومي په ۱۸ نیټه.