د افغان ستوری - دوه ویشتمه برخه - د ۶ غوره کسانو پړاو

د افغان ستوري نهمه جشنواره شلمه برخه، د ۶ غوره کسانو د پایلې د اعلان پړاو د ۱۳۹۲ کال د مرغومي په ۱۷ نیټه.