د افغان ستوری - شلمه برخه - د ۷ غوره کسانو پړاو

د افغان ستوري نهمه جشنواره شلمه برخه، د ۷ غوره کسانو د پایلې د اعلان پړاو د ۱۳۹۲ کال د مرغومې په ۱۰