د افغان ستوری - شپاړلسمه برخه - د ۹ غوره کسانو د حذف پړاو

د افغان ستوري نهمه جشنواره شپاړلسمه برخه، د ۹غوره کسانو د پایلې اعلان د ۱۳۹۲ کال د مرغومې په ۲۶ نیټه