د افغان ستوری - شپږویشتمه برخه - د خوش شانس د پایلې د اعلان پړاو

د افغان ستوري نهمه جشنواره شپږویشتمه برخه، د خوش شانس د خپرونې د پایلې اعلان د ۱۳۹۲ کال د کب د میاشتې په ۱ نیټه.