د افغان ستوری نهمه جشنواره وویشتمه برخه، ۵ غوره کسان

د افغان ستوری نهمه جشنواره وویشتمه برخه، 5 غوره کسان د ۱۳۹۲ کال د کب د میاشتې په ۲ نیټه.