د افغان ستوری - نولسمه برخه - د ۷ غوره کسانو پړاو

د افغان ستوري نهمه جشنواره نولسمه برخه، د ۷ غوره کسانو د پایلې اعلان د ۱۳۹۲ کال د مرغومې په ۴ نیټه