د افغان ستوری - پینځه ویشتمه برخه - د خوش شانس پړاو

د افغان ستوري نهمه جشنواره پینځه ویشتمه برخه، د خوش شانس پړاو د ۱۳۹۲ کال د مرغومي په ۲۵ نیټه.