د افغان ستوری - څلوریشتمه برخه - د پنځه غوره کسانو د پایلې د اعلان پړاو

د افغان ستوري نهمه جشنواره څلوریشتمه برخه، د پنځه غوره کسانو د پایلې د اعلان پړاو د ۱۳۹۲ کال د مرغومي په ۲۴ نیټه.