د افغان ستوری - یویشتمه برخه - د ۶ غوره کسانو پړاو

د افغان ستوري نهمه جشنواره یویشتمه برخه، د ۶ غوره کسانو پړاو د ۱۳۹۲ کال د مرغومې په ۱۱