د افغان ستوری - ۲۸ برخه - د پنځه غوره کسانو د پایلې د اعلان پړاو

جشنواره نهم ستاره افغان قسمت بیست و هشتم، اعلان نتایج ۵ بهترین به تاریخ ۸ حوت ۱۳۹۲