د افغان ستورې د نهم څپرکې دریمه برخه – د جلال آباد او قندهار لومړنې آزمایښتونه

د افغان ستورې نهمه جشنواره دریمه برخه، د جلال آباد او قندهار لومړنې آزمایښتونه د ۱۳۹۲ کال د لړم په ۲۴ مه