د افغان ستورې نهم څپرکې لومړې برخه ـ د کابل لومړنې آزمیښتونه

د افغان ستورې نهمه جشنواره لومړې برخه، د کابل لومړنې آزمیښتونه د 1392 کال د لړم په 10مه