د خوش شانس د پړاو ډله اییزه سندره - سلسله موها

د افغان ستوري نهم څپرکی، د خوش شانس پړاو