ربیع الله بهزاد " آتش هجران" سندره زمزمه کوي

د افغان ستوري نهم څپرکی، 2 غوره کسان