ربیع الله بهزاد د شریف دیدار "زان روزها" سندره زمزمه کوي

د افغان ستوري نهم څپرکی - ۹ غوره ګډونکوونکي