ربیع الله بهزاد د فرهاد دریا د " پیداست هنوز" سندره زمزمه کوي

د افغان ستورې نهم څپرکی، د کابل آزمایښتونه