ربیع الله بهزاد د فرهاد دریا "کیست این ماه" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۶ غوره کسان