ربیع الله بهزاد د فرهاد دریا "گردش چشم سیاه" سندره زمزمه کوي

د افغان ستوري نهم څپرکی، څلور غوره کسان