ربیع الله بهزاد د مسحور جمال " خدای دلم" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۳ غوره کسان