ربیع الله بهزاد د نذیر خار "محمد" سندره زمزمه کوي

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۸ غوره کسان