ربیع الله بهزاد د وحید قاسمي " ای دل مرو" سندره زمزمه کوي

د افغان ستوري نهم څپرکی، څلور غوره کسان