ربیع الله بهزاد د وحید قاسمي "چی باجا شد" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی - ۵ غوره کسان