ربیع الله بهزاد د ولي فتح علی خان " مادر" سندره زمزمه کوي

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۳ غوره کسان