ربیع الله بهزاد "من و آن نماز شام" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۲۵ غوره کسان