سهراب الیار د فرهاد دریا "ینگه کندز" زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۲۵ غوره کسان