سهراب ایلیار د بصیر بیک " چشمان شهلا" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۱۱ غوره کسان