سهراب ایلیار د خیر محمد چاویش "انه" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، د خوش شانس پړاو