سهراب ایلیار آهنگ "انه" خیرمحمد چاویش را زمزمه کرد

فصل نهم ستاره افغان، مرحله خوش شانس