سید منصور د " ز چشمان مستت سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکۍ، لومړنې آنلاین آزمایښتونه