صدیق شباب " آزادی" سندره زمزمه کوي

د افغان ستوري نهم څپرکی، څلور غوره کسان