صدیق شباب آهنگ " آزادی" را اجرا می کند

فصل نهم ستاره افغان، چهار بهترین