عبدالرؤف د احمد ظاهر "اگر تو یارک من باشی" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکۍ، لومړنې آنلاین آزمایښتونه