عبدالله بارکزی "به مرگ جوانا " سندره زمزمه کړه.

د افغان ستوری نهم څپرکۍ، ۱۶۰ غوره کسان