قائب الله اکبری د احمد ظاهر د " از من بگریزید" په نوم سندره زمزمه کوي

د افغان ستورې نهم څپرکی، د کابل آزمایښتونه