قائب الله اکبری آهنگ احمد ظاهر به نام "از من بگریزید" را می سراید

فصل نهم ستاره افغان، آزمایش های ابتدایی در کابل