لیدا د احمد ظاهر د " سلطان قلبم" سندره زمزمه کوي

د افغان ستورې نهم څپرکی، د کابل آزمایښتونه