لیلا احمدي د ولي فتح علي خان " دیده دیده" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکۍ، لومړنې آنلاین آزمایښتونه