منیژه اخګر د جاوید شریف "آن دو چشمانی" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۲۵ غوره کسان