نایب نایاب د نایب نایاب "من میروم" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۶ غوره کسان