نایب نایاب د نصرت پارسا "وقتی که رفتی" سندره زمزمه کوي

د افغان ستوري نهم څپرکی، څلور غوره کسان