نایب نایاب د ولي فتح علي خان " شب تاریک" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۳ غوره کسان