نذیر حیدري "بګردم یا به محله" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۱۰ غوره کسان