نذیر حیدري د مهدي افشار ښکلي سندره د "همو اولا" په نوم زمزمه کوي

د افغان ستوري نهم څپرکی - ۹ غوره ګډونکوونکي