نرګس احمدی د فرخ احمدی د پیمانه سندره زمزمه کړه

د افغان ستورې نهم څپرکی، د کابل آزمایښتونه