نرگس احمدی - آهنگ پیمانه از فرخ احمدی

فصل نهم ستاره افغان، آزمایش های ابتدایی در کابل