هارون انوري د فرهاد دریا " خلوتی کو" سندره زمزه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۱۱ غوره کسان